AVG

Privacy Statement
1. JENK bv slaat persoonsgegevens slechts op als een opdrachtgever een product en/of dienst afneemt van JENK bv of als die daar expliciet toestemming voor geeft. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemers: Bram Boemaars, Stefan van Ewijk, Heribert Korte, Ronald Schoonrok, David Veldt
Onderneming: JENK bv
Bezoekadres: 3e Katendrechtsehoofd 25
3072 AM Rotterdam
Nederland
E-mail: info@jenk.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 10 288 66 77
KvK-nummer: 70469644

2. JENK bv is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. JENK bv is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens JENK bv, waaronder http://www.jenk.nl.

3. JENK bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van overeenkomsten, de incassering van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. De door JENK bv opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van overeenkomsten voor de levering van diensten en/of producten door JENK bv. Alleen met deze gegevensverstrekking is het voor JENK bv mogelijk om overeenkomsten uit te voeren.

5. JENK bv gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze gegevens veilig op te slaan. JENK bv meldt eventuele datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt JENK bv altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen.

6. Als iemand van mening is dat JENK bv persoonsgegevens op een onjuiste wijze gebruikt, verkrijgt of ten onrechte opslaat en het ondanks herhaaldelijk verzoek onmogelijk is gegevens te verwijderen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. JENK bv slaat de volgende persoonsgegevens op:
– voor de uitvoering van overeenkomsten voor diensten en/of producten:
naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, geboortedatum en paspoort/id(nummer);
– voor de betaling en afhandeling van facturen:
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcard gegevens;
– voor de aanvraag van vrijblijvende offertes:
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de behandeling van vragen en/of klachten:
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

8. JENK bv slaat persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk is en ze zijn te allen tijde in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, dan vraagt JENK bv eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en intrekking van de gegeven toestemming is mogelijk via een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@jenk.nl.

9. JENK bv verwijdert persoonsgegevens in ieder geval:
– in het geval van de uitvoering van overeenkomsten:
vijf jaar na beëindiging van overeenkomst en voor mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever expliciet toestemming geeft om de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden door een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van betaling en afhandeling van facturen:
zeven jaar na betaling van de betreffende factuur om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– in het geval van de behandeling van vragen en/of klachten:
na de behandeling en oplossing tot tevredenheid van de vraag en/of klacht;
– in het geval van de aanvraag van vrijblijvende offertes:
60 dagen na verzending van de vrijblijvende offerte.

10. Om overeenkomsten uit te voeren, kan JENK bv gebruik maken van externe partijen (‘preferred suppliers’) die mogelijk ook inzicht krijgen in de persoonsgegevens van een opdrachtgever. In ieder geval slaan externe partijen de gegevens op voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van het werk. In geen geval worden de persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan de uit te voeren werkzaamheden voor JENK bv, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Meer informatie over de verstrekking van persoonsgegevens aan externe partijen is te verkrijgen door een e-mail te sturen aan info@jenk.nl.

11. Het staat JENK bv vrij om een zwarte lijst te maken met persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van JENK bv ernstig hebben beschaamd. JENK bv bewaart deze zwarte lijst onbeperkt. De lijst is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep medewerkers van JENK bv. De zwarte lijst wordt tevens bewaard voor toekomstige aanbiedingen van JENK bv. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet hebben voldaan aan enige betaalverplichting van JENK bv.